19.4.17

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Σαν σήμερα …από την τοπική ιστορία 19 Απριλίου 1947: Ορίστηκε η 23η Μαρτίου ως τοπική εορτή

 Με Βασιλικό Διάταγμα !

Σαν σήμερα, στις 19 Απριλίου 1947, με το Β.Δ. 17, ορίστηκε η 23η  Μαρτίου ως τοπική εορτή της πόλης της Καλαμάτας. 
Αναφέρει το Β.Δ.: 
 «Επιθυμούντες, όπως η επέτειος της 23ης Μαρτίου, καθ' ην η πόλις των Καλαμών απετίναξε πρώτη τον Τουρκικόν ζυγόν, εορτάζηται ως εμπρέπει εις το ιστορικόν αυτό γεγονός, προτάσει του ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
1. Την 23ην Μαρτίου θα εορτάζηται ως τοπική εορτή η επέτειος της απελευθερώσεως της πόλεως Καλαμών,
2. Κατά ταύτην θα τελήται εις τον εν Καλάμαις διασωζόμενον ιστορικόν φραγκο-βυζαντινόν ναόν των Αγίων Αποστόλων Δοξολογία εις ανάμνησιν της ιστορικής ημέρας και επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των ηρώων της Ελευθερίας...». 

Ο Βουφραδιώτης

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου